శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి మీద భక్తితో అన్నమాచార్యులు పాడిన కీర్తనలు.....

Wednesday, August 11, 2010

విచ్చేయరాదా వెలది

విచ్చేయరాదా వెలది కడకు నీవు యిచ్చ నాసపడు వారి నెలయించదగునా

నిలిచి నిలిచి నీకు నిక్కి యెదురు చూచీని వలచిన సతి నీవు వచ్చేవంటా
మలసి మలసి నీ మాటలే ఆలకించీని యెలమి నేమని యానతిత్తువో యనుచు

చిమ్మి చిమ్మి నీ యింటికి చేతులే చాచీని తెమ్మల ఆసన్న నీవు తెలుతు వంటా
కుమ్మరించి గుట్టుమాని నవ్వీని పమ్మినీవు తన కొంగు పట్టుదువో యనుచు

పూచి పూచి నీ వద్దికి పొలతుల నంపీని యేచక నీ విప్పుడిట్టె యేలుదు వంటా
రేచి రేచి వలపుల రేసువాయ గూడితివి దాచెను శ్రీ వేంకటేశ తమక మేలనుచు

Sunday, August 8, 2010

కరణే కిం

కరణే కిం మాం గృహీతుంతే హరే ఫణిసయ్యా సంభోగ

జలేతవ సంచరణ మిహాధః స్థలే భవనం తవ సతతం
బలేరూప ప్రకటనమతులా చలేస్థానం చలచలరమణా

పదే భువన ప్రామాణ్యం తవ హ్రదే ప్రచురవి హరణమదం
ముదే మునీనాం మోహనం తనుం మదే తవనర్మచ మాం విసృజ

స్మరేవిజయ స్తవ విమలతురగ ఖురే రతి సంకులరచనా
పురే తవ విస్ఫురణం వేంకట గిరే పతేతే ఖేలా ఘటిత

నవ్వు వచ్చీ

నవ్వు వచ్చీ నిన్ను జూచి నాకు నేడు యీ రవ్వలు నీకేచెల్లు రాజసపు దేవుడా

సతికుచముల మోవ సాము జేసినటు వలె సతముగా మోచేవు శంఖ చక్రములు
మతకాన వేడుకొనే మార్గమున నున్నట్లు తతి నభయహస్తము తప్పవు నీవిపుడు

కామిని నలిమిపట్టే గతి యలవాటుగా యేమరపు కటిహస్త మెంతైనా నీవు
నేమాననామెరాక నిక్కిచూచే మతకాన కోమలపు నీకునిల్వు కొలువులే యిపుడు

అంకె వుపరి సురత మలవాటు చెడకుండా ఉంకువ శ్రీసతి మోచే పురమున
అంకి శ్రీవేంకటాద్రి నంది మమ్ముగాచేటి పొంకపు మన్ననల చూపులు జల్లేవిదిగో 

నటుమమతావ

నటుమమతావ న్మానస్త్వదీయ నితాంతహితసరణింనమామి

నవదతు భవాన్ జనార్ధన ఘనరతి వివాదవచనం వృధా వృధా
తవమృదు వేదసుధామయవచనై ర్వివిధావశ పదవీం వహామి

న భజతుమాం కరుణానిధే భవ ద్విభవ వినయశ్చ వృధా వృధా
త్రిభువన సుఖకర దివ్యరూపతే ప్రభుతయా పరాభవం భజామి

నచలతు వేంకట నాధమాంవినా విచరణమపితే వృధా వృధా
సుచరిత్రస్త్యం సుభగస్త్యం త్వాం కుచయో పులకాం కురైర్థమామి

పొలయలుక

పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ దొరకొంటి వలరివడి మేల్కొనవె అఖిలేశ్వర

తరుణిమైనపుడె పరితాప సూర్యుడు వొడిచె వరుస జెలి కన్నుగలువలు మొగిచెను
మరుని సాయకపు తామరలు వడి వికసించె కరుణతో మేల్కొనవె కమలేశ్వరా

కాంత నిట్టూర్పులను గాలియును నగ్నియును వంత చెమటల వాన వరుణుండును
వింతలుగ నిన్ను సేవింతుమని యున్నారు పంతమున మేల్కొనవె పరమేశ్వరా

మోలుత పెనుదురుమనెడి మేఘ మండలములో నలుగడల జెలగె సుమ వస పంక్తులు
కులికి పూవుల వాన కురియంగ నున్నదిదే చలముడిగి మేల్కొనవె సర్వేశ్వరా

కదిసి పులకల సృష్టి కడలేక పొడమించు మదనుడను మానసక మలభవుడును
ముదితకోపపుహరుడు మొనసియున్నారిదే నిదుర మేల్కొనవె జలనిధి శయనుడా

ఒడికముగ జెలిలోన నుదయరాగము వొడమె వెడలె నవె పలుకు గోవిలరవములు  
పడతి గూడితివి రతి పరవశంబికనైన కడగి మేల్కొనవె వేంకటరమణుడ